Ίδρυση

Με την αριθμ. 2240/09 Απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά ιδρύθηκε

το Τμήμα Πειραιά, που είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό.